Op versoek van Hester:

Libretto van Die Messias gekomponeer deur George Frederick Handel, geskryf deur Charles Jennens

Hierdie Afrikaanse weergawe is die intellektuele eiendom van Anna Marx

Die aanhalings kom uit die hersiene uitgawe van die 1933-vertaling van die Bybel in Afrikaans, wat nader aan die Engelse teks van die libretto is as die 1983-vertaling

Petra donkies klein

DIE MESSIAS

Deel I – Herkoms en Geboorte

1. Overture

2. Tenoor – Jesaja 40:1-3

Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die Here; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God!

2a. Tenoor – Jesaja 40:4

Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word.

3. Koor – Jesaja 40:5

En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die Here het dit gespreek.

4. Bas – Haggai 2:6, 7 en Maleági 3:1

a.Want so sê die Here van die leërskare: ‘n Rukkie nog, ‘n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei.

b. Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die Here van die leërskare.

5. Bas – Maleági 3:2

Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers.

6. Koor – Maleági 3:3

…en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid ‘n offer sal bring.

7. Alt – Jesaja 7:14 en Matteus 1:23

Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.

7a. Alt en Koor – Jesaja 40:9 en Jesaja 60:1

O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op ‘n hoë berg! O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag; hef dit op, wees nie bevrees nie! Sê aan die stede van Juda: Hier is julle God!

Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op.

8. Bas – Jesaja 60:2 en 3

Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang.

9. Bas – Jesaja 9:1

Die volk wat in duisternis wandel, het ‘n groot lig gesien, die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het ‘n lig geskyn.

10. Koor – Jesaja 9:5

Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors

11. Pastorale Simfonie (Herders in die nag by hulle skape)

11a. Sopraan – Lukas 2:8, 9, 10, 11, 13

En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê:

11b. Koor – Lukas 2:14

Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!

12. Sopraan – Sagaria 9:9 en 10

Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; Dan sal Hy aan die nasies vrede verkondig.

13. Alt – Jesaja 35:5 en 6 en Jesaja 40:11

Dan sal die oë van die blindes geopen word en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos ‘n takbok, en die tong van die stomme sal jubel.

13a. Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.

14. Sopraan – Matteus 11:28 en 29

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele.

15. Koor – Matteus 11:30

Want my juk is sag en my las is lig.

16. Koor – Johannes 1:29

Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

Deel II – die Passie en Opstanding

1. Alt – Jesaja 53:3

Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.

2. Koor – Jesaja 53:4, 5 en 6

Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte – dié het Hy gedra;

2a. Maar Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

2b. Ons almal het gedwaal soos skape, en ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.

3. Tenoor – Psalm 22:7 en 8

Maar ek is ‘n wurm en geen man nie, ‘n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê:

4. Koor – Psalm 22:9

Laat dit aan die Here oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!

5. Tenoor – Psalm 69:21

Die smaad breek my hart, en ek is verswak; ja, ek het gewag op medelye, maar verniet; en op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie.

6. Tenoor – Jeremia 1:12, Jesaja 53:8

Toe sê die Here vir my: Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor my woord om dit te volbring.

− Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote – wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.

7. Tenoor – Psalm 16:10

Want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.

8. Koor – Psalm 24:7-10

a. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

b. Wie is tog die Erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd.

c. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

d. Wie is dan tog die Erekoning? Die Here van die leërskare – Hy is die Erekoning!

9. Koor – Psalm 68:12

Die Here het die woord laat hoor – die vroue wat die goeie tyding gebring het, was ‘n groot skare;

10. Sopraan – Romeine 10:15

Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!

11. Koor – Romeine 10:18, Psalm 19:4

Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde

– daar is geen spraak en daar is geen woorde nie – onhoorbaar is hulle stem.

12. Bas – Psalm 2:1 en 2

Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en sy Gesalfde en sê:

13. Koor – Psalm 2:3

Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

14. Tenoor – Psalm 2:4

Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.

15. Tenoor – Psalm 2:9

U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.

16. Koor – Openbaring 19:6 – 11:15 – 19:16 Halleluja

a. Ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.

b. Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

c. En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here. Halleluja!

Deel III – Die Ewigdurende Heerlikheid

17. Sopraan – Job 19:25 en 26 – I Korintiërs 15:20

a. Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeur het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou;

b. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

18. Kwartet en Koor – I Korintiërs 15:21 en 22

a. Aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens.

b. Want soos almal in Adam sterwe,

c. so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

19. Bas – I Korintiërs 15: 51-52

Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin;

20. Bas – I Korintiërs 15:52 Trompet

Want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

21. Koor – Openbaring 5:12 en 13

Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!

Amen.